The Orange Door

Thuɔŋjäŋ

Thon/wël në thok ic

Orange Door (Bam Makɔ̈i) e gɛm kuɔɔny ku akuny tën tɔɔŋ anïn, cëmanë yïk anïn wïc në kuɔɔny de akuny ciɛŋ piath ku latueŋ ë mïth.

Dhamɛndɛ̈t käŋ ë baai tedä ke ruäi yic acië PIƐTH ku yïn awïc kuɔny ku akuny kɔ̈k. Orange Door ee tɔ̈u ëtɛ̈ɛ̈n kubë yï piŋ ku kony yïn ba yök akuny wën lac wïc/gɔ̈r apɛi ku apiɔl yic.

Naa yïn tɔ̈u ë kërac emɛnë, ke yï yuöpë Tɔ̈ɔ̈ric/Gueu (000).

Orange Door alëu bë kony naa:
 • Yïn awïc kuɔɔny në muɔ̈k amëdhiëëth, tedä ke yïn aye diɛɛr alɔŋ piath tedä ke latueŋ ë meth tedä ke raan kor.
 • Raan thiääk ke yïn ee yïn looi ba riɔ̈ɔ̈c tedä ke cuök pial cïtmɛn mɔc/tïŋdu, mɔc/tïŋ cë wek puɔ̈k, raan ë kuat tedä ke amuk.
 • Yïn e meth tedä ke raan kor wɛ̈n cie rot ë yök ka piɔl tedä ke muk apiath tën.
 • Yïn atɔ̈u në riɔ̈c ë luɔi de lɛ̈ɛ̈t tedä ke ciɛŋë gël/tiët tedä ke yïn awïc/göör akuny ye ciɛŋ käk baai tedä ke në ruäi yic.
 • Yïn adiɛr alɔŋ piath ë raan wɛ̈n ŋic.
 • Yïn acë tɔŋ baai/anïn deetic, aɣet cë ciɛŋ de gël/tiët cïmɛn raan e yï kuany cök të leer yïn thïn, yeŋa ye neem tedä ke të ye yïn wëu luɔi thïn.

Orange Door alëu bɛ̈ kony bë:
 • Bë yï piŋ ku piŋ käkun diir yïn keke.
 • Lui kenë yïn kubë kuɔny deet ku akuny wïc/gör.
 • Yïn kuɔny në piath ku latueŋ ë mïth ku kɔc kor.
 • Yïn kony ba lui aguiɛr piɛth bë yïn ku mïthku muk apiɛth.
 • Yïn nuɛ̈t ke loiloi wën lëu bïk kony, cïtmɛn wëëtnhom, anïïn, kuɔny tɔɔŋ baai/macthok, pial/tuaany nhom ku wälrac ku käke miääu, amaatnhïïm kuɔny amëdhiëëth, aguiɛɛr tën mïth, kuɔny wëu, tedä ke akuny lööŋ.
 • Yïn kony ba yök ke wëu tën käŋ liik pïïric ku wëu luɔi kɔ̈k ëbɛ̈n.
 • Lui kenë yïn bïk yïn kony ba rot waar naa loi ciɛŋ de lɛ̈ɛ̈t tedä ke cieŋ gël baai tedä ke ruäi yic.

Ɣɛn lɛ̈u ba Orange Door yök kadï?
Orange Door ee liep thä 9am aɣet cë thä 5pm Aköltök agut Aköldhïc (ee thiök nïïn ee jääŋ lööŋ).


Orange Door alëu bë lui kenë yïn naa loi ke akuny ë jam tedä ke awïc raan agamlöŋ/athook, aɣeet Auslan.

Ɣɛn awïc agamlöŋ/athook
Cɔɔl aŋic mäktäm aguiɛr yïn naa wïc agamlöŋ/athook. Cɔɔl mäktäm aguiɛr aŋic:
 • pun namba du
 • thuɔŋdu 
 • të cien piath kuba yup/cööt. 

 Agamlöŋ/athook abï yïn lɔ̈ɔ̈k yuöp ciën. 

Ee luɔi Orange Door kën cë guir tënë ɣɛn?
Orange Door ene gɛrë kɔc naŋ kuatë run, moc/tik, lööm/guëc, ciɛŋ ku riɛl. Kuat ciɛŋ ëbɛ̈n ku yath/nhialic theek ayeku theek. Cɔl ë ŋic raan ë luɔi naa nhiaar kuba lui ke moc tedä ke tiŋ lui. Orange Door ee lui kenë ke ciɛɛŋ wääc ic aguiɛr në thääi, loilooi ë LGBTI ku loilooi kɔc cë riäi kubë tuööm kenë kä wïc keek në kɔc töök ku anïn. Raan/kɔc ë luɔi abï yïn gäm thön/wël alɔŋ aalöc ku nuɛt/döörkï yïn kenë loilooi wïc keek.

Yïn naa ye raan ba ke yï kɔ̈ɔ̈k tedä ke apakɔ̈ɔ̈k wälë yïn cïn të rëër yïn thïn alawɛ̈n, ke ɣok alëu buk ŋot ɣo kony yïn. Dukë riöc në göör ë kuɔny erin ee yïn abakök. Kënë ee luɔi abɛc/apath. Cɔɔl aŋic kɔc ë luɔi ke Orange Door naa nhiar ba ɣäladu jääm/kuany ic në tëlëpunic wälë në rotdu.

Ee tëno lëu bïï ɣɛn lathïn të këc Orange Door liep?  
Yuöpë/gätë loilooi tɔ̈ ciëënkä në ye thää kä kɔ̈ɔ̈th:
 • Men’s Referral Service në 1300 766 491 ic (8am-9pm Aköltök-Aköldhiëc ku 9am-6pm Aköldhetem ku Akölläät ku Nïïn Lööŋ Jääŋ) (Wëëtnhom në tëlëpunic tënë tɔŋë röör baai, thön/wël ku luɔi tawil)
 • Safe Steps ee luɔi kuɔny tënë anïn jöör tɔŋ baai 1800 015 188 (kuɔny thää ka 24, nïïn ka 7 wiik/läät ic). Yïn alëu ba  Safe Steps gät imel wälë looi kuɔny ë luɔi live web chat
 • Namba ë Kɔc cïï Jiraim Jöör (tënë kɔc cïï jiraim jöör kedhiɛ ku jal yaa rör ŋuën cïï tɔŋ baai jöör) 1800 819 817 tedä ke gätë 0427 767 891 (8am-11pm, akölkööl)
 • The Sexual Assault Crisis Line ee këde kɔc rum në lööm/guëc 1800 806 292 (thää ka 24, nïïn ka 7 wiik/läät ic)

Naa yïn wälë raandɛ̈t peei en tɔ̈u në riääkic ëmɛnë, keyï yuöpë/cɔl tɔric/gueu kadiäk (000) tënë kuɔny cë tuöl.  

Dhuŋë nhom ku muöny
Yïn alëu ba gɛm në dhuŋë nhom alɔŋ ŋiɛ̈cdu kenë Orange Door kë yï loi athör dhuŋë nhom ɣɔnlany orangedoor.vic.gov.au/feedback ic tedä ke yï yuöpë 1800 312 820 ku thiëëc ba jam ke raandun luɔi, bëny tiët tedä ke bëny luɔi.

Ɣok aye këdun thian/mony lööm apɛi. Ba ŋic yen tën bïï ɣok thöndu/malumadu luɔi thïn, kë yïn lɔɔr tïŋlööŋ muönyda.