The Orange Door

lea faka-Tonga

Fakamatala ʻi he lea fakafonua

Ko e Matapā Lanumoli ʻokú ne tokonaki ʻa e tokoni ki he fakamamahi mo e fakaaoao ʻi he fāmilí, pehē foki ki ha fiemaʻu ʻe he ngaahi fāmilí ha poupou ki he lelei fakalukufua  mo e fakalakalaka ʻa e fānaú.

Taimi ʻe niʻihi ʻoku hoko ha ngaahi meʻa ʻi ʻapi pe ʻi ha vahaʻangatae ʻoku ʻikai  LELEI pea ʻokú ke fiemaʻu leva ha tokoni mo ha poupou. Ko e Matapā Lanumolí ʻoku nau ʻi hení ke fanongo atu pea tokoniʻi koe ke maʻu ʻa e tokoni ʻokú ke fiemaʻú vave mo faingofua. 

Kapau ʻokú ke ʻi ha tuʻunga fakatuʻutāmaki, tā ki he Noa ʻe Tolu (000).

ʻE lava ʻa e  Matapā Lanumolí ʻo tokoni kapau:
 • ʻOkú ke fiemaʻu ha tokoni ki he tauhi fānau, pe ʻokú ke hohaʻa fekauʻaki mo e tukunga moʻui lelei pe fakalakalakala ʻa ha kiʻi leka pe ha toʻutupu. 
 • ʻOku ʻi ai ha taha ʻoku ofi kiate koe ka ʻokú ne ʻai koe ke ke ongoʻi tailiili mo ʻikai malu hangē ko hao hoa, hoa ki muʻa, mēmipa ʻi he fāmilí pe tokotaha tauhi.
 • Ko ha kiʻi leka koe pe tokotaha kei siʻi ʻoku ʻikai ke ke ongoʻi malu pe tokangaekina. 
 • ʻOkú ke ʻefihia ʻi ha faʻahinga ʻātakai ʻo e fakamamahi pe fakaaoao pe ʻokú ke fiemaʻu tokoni fekauʻaki mo e ngaahi tōʻonga ko ení ʻi ʻapi pe ʻi hao vahaʻangatae.
 • ʻOkú ke hohaʻa fekauʻaki mo e malu ʻa ha taha ʻokú ke ʻiloʻi.
 • Naʻá ke hokosia tonu ʻa e fakamamahi ʻi he fāmilí, kau ai ʻa e tōʻonga fiepule fakaaoao hangē ko ha taha ʻokú ne siofi pe ʻokú ke ʻalu ki fē, ko hai ʻokú ke ʻaʻahi ki aí pe ko e founga hoʻo fakamoleki ʻa e paʻangá.

Ko e Matapā Lanumolí ʻe lava ke tokoni atu ʻaki ʻa e:
 • Fanongo atu kiate koe pea ongoʻi hoʻo ngaahi loto hohaʻá.
 • Ngāue fakataha mo koe ke ʻiloʻi ʻa e tokoni mo e poupou ʻokú ke fiemaʻú.
 • Tokoniʻi koe ki he tuʻunga moʻui lelei mo fakalakalaka hoʻo fānaú mo e fānau toʻutupu.
 • Tokoniʻi koe ke faʻu ha palani malu ke maluʻi koe mo hoʻo fānaú.
 • Fakafehokotaki koe mo e ngaahi sēvesi ʻe lava kenau tokoni, hangē ko e faleʻi, nofoʻanga, tokoni maʻae ngaahi fāmili ʻoku fakamāmahi’i ngaahi sēvesi maʻae moʻui lelei ʻo e ʻatamaí pehē ki he faitoʻo konatapú mo e ʻolokaholó, ngaahi kulupu tokoni ki he tauhi fānau, ngaahi sēvesi maʻaé fānaú, tokoni fakapaʻanga, pe tokoni fakalao.
 • Tokoniʻi koe ke kau ʻi he paʻanga tokoni ki he ngaahi fiemaʻu fakaʻapi fakaʻaho mo ha ngaahi fakamole kehe.
 • Ngāue mo koe ke tokoniʻi koe ke ke liliu kapau ʻokú ke ngāueʻaki ʻa e tōʻonga fakamāmahi pe fiepule fakaaoao ʻi ʻapi pe ʻi ha vahaʻangatae.

ʻE lava fēfē keu maʻu ʻa e Matapā Lanumolí?
Ko e Matapā Lanumolí ʻoku ava ia ʻi he 9 pongipongi ki he 5 efiafi Mōnite ki he Falaite (tāpuni ʻi he ngaahi ʻaho mālōloó).

Kumi ʻaki ʻa e feituʻu pe pousikouti ke maʻu ʻa e sēvesi ʻi ho feituʻú.

Ko e Matapā Lanumolí ʻe lava ke fengāueʻaki mo koe kapau ʻokú ke ngāueʻaki ʻa e tokoni fakaefetuʻutaki pe fiemaʻu ha fakatonulea, kau ai ʻa e talanoa fakanoa Auslan.

ʻOku ou fiemaʻu ha fakatonulea
ʻAi ke ʻiloʻi ʻe he sēvesí kapau ʻokú ke fiemaʻu ha fakatonulea. ʻAi ke ʻiloʻi ʻe he sēvesi:
 • hoʻo fika telefoní
 • hoʻo lea fakafonuá 
 • ko fē ha taimi malu ke tā atu aí 

 ʻE tā atu ha fakatonulea kia koe. 

Ko e Matapā Lanumolí nai ko ha sēvesi naʻe fokotuʻutuʻu maʻá ku?
ʻOku talitali lelei ʻe he Matapā Lanumolí ha taha pē ʻo ha faʻahinga taʻu motuʻa pē, tangata pe fefine, faʻahinga matakali mo ha faʻahinga malava pē. Ko e anga-fakafonua mo e tui fakalotu kotoa pē ʻoku fakaʻapaʻapaʻi. ʻAi ke ʻiloʻi ʻe he tokotaha ngāué pe ʻokú ke loto ke tokoniʻi koe ʻe ha tokotaha ngāue tangata pe fefine. Ko e Matapā Lanumolí ʻoku nau fengāueʻaki mo e ngaahi sēvesi ʻo e ngaahi matakali kehekehe, ngaahi sēvesi LGBTI mo e ngaahi sēvesi tisiʻapilitií ke lava ʻo feau ʻa e ngaahi fiemaʻu kehekehe fakataautaha pe fakafāmili. ʻE ʻoatu ʻe he kaungāué ʻa e fakamatala fekauʻaki mo e ngaahi faingamālie ʻoku ʻatā pea fakafehokotaki koe ki he ngaahi sēvesi ʻokú ke fiemaʻú.

Kapau ko ha taha hiki mai koe pe ha kumi hūfanga pe teʻeki ke nofo fonua, te mau kei lava pē ʻo tokoni atu. ʻOua te ke ilifia ke kumi ki ha tokoni koeʻuhi ko e tuʻunga ʻoku ʻi ai ʻa hoʻo visá. Ko ha sēvesi taʻetotongi eni. ʻAi ʻa e kaungāue ʻo e Matapā Lanumolí kenau ʻiloʻi kapau ʻokú ke loto ke mou fetalanoaʻaki ʻi he telefoní pe mata ki he mata.

Teu ʻalu ki fe ʻi he taimi ʻoku ʻikai ava ai ʻa e Matapā Lanumolí?  
Fetuʻutaki ki he ngaahi sēvesi ko ení ʻi he hili ʻa e taimi ngāué:
 • Sēvesi Tokoni Fakafehokotaki maʻae Kakai Tangatá  ʻi he 1300 766 491 (8pongipongi-9efiafi Mōnite-Falaite mo e 9pongipongi-6efiafi Tokonaki mo e Sāpate mo e Ngaahi ʻAho Mālōloó) (Telefoni faleʻi maʻae kakai tangata ʻoku moʻua ʻi he ngaahi fāmili fakamamahi/fakaaoao, fakamatala mo e sēvesi fakafehokotaki)
 • Ko e ngaahi Sitepi Malu ko ha sēvesi tokoni ia maʻae kau uesia ʻe he fakamālohi ʻi he fāmilí 1800 015 188 houa ʻe 24, ʻaho ʻe 7 ʻi he uike). ʻE toe lava foki ke ke  ʻīmeili ki he Ngaahi Sitepu Malú pe ngāueʻaki ʻenau ssēvesi tokoni fepōtalanoaʻaki ʻi he ʻinitanetí
 • Laine tokoni ki he Faʻahinga ʻoku maʻungatāmaki ʻi ha ngaahi maumau lao (maʻae faʻahinga kotoa ʻoku uesia ʻe ha ngaahi hia ne fai kiate kinautolu  mo e kakai tangata lalahi ʻoku uesia ʻe he fakamālohi ʻi he fāmilí) 1800 819 817 pe ʻave ha fekau he telefoní 0427 767 891 (8popngipongi-8efiafi, ʻaho kotoa)
 • Ko e Laine ki he Pāʻusiʻi Fakalieliá ʻoku maʻae faʻahinga ne pāʻusiʻi fakalieliaʻi ʻi he fika 1800 806 292 (houa ʻe 24, ʻaho ʻe fitu ʻi he uike)

Kapau ko koe pe ko ha taha ʻoku ʻi ha tuʻunga fakatuʻutāmaki fakatuʻupakē, tā ki he Noa ʻe Tolú (000) ki ha tokoni fakavavevave.  

Ko hoʻo laú mo e fakapulipulí
ʻE lava ke ke ʻomai haʻo lau (lipooti) fekauʻaki mo hoʻo aʻusia ʻi haʻo ngāueʻaki ʻa e  Matapā Lanumolí ʻi he foomu lipooti ʻonilaine orangedoor.vic.gov.au/feedback pe ko hoʻo tā ki he 1800 312 820 ʻo kole ke ke lea ki hoʻo tokotaha ngāué, supavaisa pe ko e pule.

ʻOku mau mahuʻingaʻia ʻi hoʻo ngaahi fakaikiiki fakafoʻituitui. Ke ʻilo ki he founga ʻemau ngāueʻaki hoʻo fakamatalá, kātaki ʻo sio ki he ʻemau lao ki he fakapulipulí.